Regulamin usługi Newsletter Czasu Literatury

 1. Realizując postanowienia art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 344), Biblioteka Kraków z siedzibą: Pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 34, NIP 676-25-19-809, REGON 366210343 (dalej  „Biblioteka”) określa w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) zasady świadczenia usługi newsletter (dalej „Newsletter”).
 2. Newsletter polega na przesyłaniu przez Bibliotekę  na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej  (adres e-mail) listu elektronicznego (e-mail), zawierającego informacje dotyczące wydawnictw i usług Biblioteki oraz innych informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych, w szczególności organizowanych przez Bibliotekę, podmioty współpracujące z Biblioteką, w tym dotyczące opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp.
 3. Treści zawarte w Newsletterze mogą podlegać ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub innych przepisów chroniących własność intelektualną.
 4. Korzystanie z Newslettera jest dobrowolne.
 5. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie.
 6. Korzystanie z Newslettera jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego połączonego z siecią Internet, dowolnej przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie dokumentów HTML oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Korzystać z Newslettera może każda osoba, która:
 1. wprowadzi poprawnie adres poczty elektronicznej (adres e-mail) w formularzu zamieszczonym na dole strony internetowej www.czasliteratury.pl
 2. zapozna się z treścią niniejszego Regulaminu i go zaakceptuje
 3. wyrazi zgodę na przesyłanie informacji handlowej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail oraz naciśnie (kliknie) na przycisk „ZAPISZ SIĘ”,
 4. potwierdzi prawidłowość podanych danych oraz rejestrację (zapis do Newslettera) przez naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację zamieszczony w przesłanej przez Bibliotekę wiadomości elektronicznej o tytule: „Prosimy o potwierdzenie subskrybcji Neslettera”.
 1. Kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanej wiadomości elektronicznej (e-mailu) oznacza zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter pomiędzy Biblioteką a Użytkownikiem i akceptację przez Użytkownika Regulaminu i powyższych zgód.
 2. Umowa o korzystanie z Newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Korzystanie z Newslettera nie może służyć Użytkownikowi do dostarczania i przekazywania treści
  o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych innych osób bez zgody osób uprawnionych.
 4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować
  z Newslettera i wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter klikając na link umieszczony
  w stopce każdej informacji rozsyłanej w ramach świadczonej usługi Newsletter, klikając przycisk „Rezygnuję” w treści zdania: „Jeśli nie chcesz otrzymywać w przyszłości podobnych wiadomości kliknij Rezygnuję”. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 5. Biblioteka potwierdza dezaktywację Newslettera poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Z chwilą dezaktywacji Newslettera Biblioteka zaprzestaje przesyłania Newslettera na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 6. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newslettera.
 7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (subskrybentów) przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter, w tym w związku ze złożeniem reklamacji jest Biblioteka Kraków z siedzibą: Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, adres e-mail: sekretariat@biblioteka.krakow.pl
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu wykonania Umowy zawartej wskutek akceptacji zapisów Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania Umowy i podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres obowiązywania Umowy tj. do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera, w tym przez okres potrzebny na rozpatrzenie reklamacji Użytkownika bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez Bibliotekę.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu, podczas czynności związanych z zamówieniem usługi Newsletter, a także podanie danych wymaganych dla zgłoszenia reklamacyjnego, jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi Newsletter, w tym rozpatrywania reklamacji.
 4. Odbiorcami danych będą podmioty świadczące usługi utrzymania i serwisu aplikacji służących do obsługi Newslettera.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 6. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę, w tym realizacji praw wymienionych wyżej można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@biblioteka.krakow.pl listownie na adres siedziby Biblioteki lub osobiście w siedzibie Biblioteki lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/BibliotekaKrakow
 7. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani też nie przekazuje danych do organizacji międzynarodowych.
 8. Biblioteka nie będzie stosowała wobec Użytkownika zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Bezpieczeństwo danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak Użytkownik uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Biblioteki zostały określone w naszej Polityce Prywatności.
 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Newslettera należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@biblioteka.krakow.pl.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Regulamin Newslettera jest udostępniony nieodpłatnie przez Bibliotekę na stronie internetowej www.czasliteratury.pl
 5. Biblioteka zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika po upływie terminu podanego w informacji o jego zmianie przesłanej w drodze wiadomości elektronicznej e-mail na adres podany podczas rejestracji (w tym w formie informacji zawartej w Newsletterze), jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania informacji o zmianie i o ile w tym czasie Użytkownik nie oświadczy, że rezygnuje z usługi Newsletter.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 lipca 2020 r.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Możesz zapoznać się z treścią RODO zamieszczonego na stronie UODO klikając: Skonsolidowany tekst RODO